QUE É A MEMORIA DOS PEREGRINOS DO SÉCULO XXI?

A iniciativa MEMORIA DOS PEREGRINOS DO SÉCULO  XXI ten como obxectivo principal ofrecer aos peregrinos un espazo no que compartir as súas historias e experiencias do Camiño, co fin de crear unha memoria da peregrinación para contribuír á difusión e conservación do patrimonio inmaterial do Camiño de Santiago. O proxecto busca tamén xerar un lugar de encontro, intercambio e información para peregrinos e interesados nas peregrinacións a Santiago.

A MEMORIA DOS PEREGRINOS DO SÉCULO  XXI non ten un carácter de concurso promocional, nin existen premios asociados á participación. Así mesmo, a iniciativa non vai supoñer directamente ningún ingreso monetario ou non monetario para a Fundación Jacobea relacionado coa explotación dos testemuños e experiencias dos peregrinos.

FUNDACIÓN PROMOTORA.

Promove a iniciativa a FUNDACIÓN JACOBEA con domicilio social en Rúa  da Acibechería, 14, 15704, Santiago de Compostela (A Coruña) e  CIF  G70415666, que é a propietaria do sitio web www.fundacionjacobea.org. No devandito portal web, os usuarios poden compartir coa Fundación Jacobea o testemuño das súas peregrinacións a Santiago de Compostela, conforme ao establecido nas presentes bases.

COMO PARTICIPAR?

Para participar nos contidos de sitio web www.fundacionjacobea.org, os usuarios deberán enviar un correo electrónico á dirección facilitada pola compañía no devandito portal web no que se achegue ou inclúa unha historia ou testemuño da súa peregrinación en inglés ou castelán.

Todos os usuarios que envíen os seus testemuños a www.fundacionjacobea.org deberán achegar o nome baixo o que desexen que apareza o seu testemuño. Os testemuños e experiencias publicados terán un carácter xeral e evitarán no posible a utilización de datos persoais, polo que preferiblemente o nome indicado debería limitarse a un  nominativo ou  pseudónimo. En calquera caso, será aplicable o disposto no punto 6 seguinte a todo o relativo á protección dos datos persoais dos usuarios que envíen os seus testemuños.

DEREITOS DE PROPIEDADE INTELECTUAL E SOBRE A PROPIA IMAXE.

Os usuarios que envíen os seus testemuños garanten á FUNDACIÓN JACOBEA que son os titulares de todos os dereitos de propiedade intelectual que puidesen existir sobre os citados testemuños, segundo o establecido no Real Decreto Lexislativo 1/1996, do 12 de abril, polo que se aproba o texto refundido da Lei de Propiedade Intelectual, ben por ser os seus autores ou por ser os seus lexítimos titulares por calquera título. No caso dos dereitos morais, os usuarios garanten que se proporciona á FUNDACIÓN JACOBEA o nome do autor da obra. Así mesmo, garanten que poden lexitimamente enviar os testemuños e que non vulneran en ningún caso os dereitos de propiedade intelectual de terceiros.

Igualmente, e no caso de que nos testemuños apareza a imaxe dunha persoa, os usuarios garanten que dispoñen das autorizacións necesarias para iso ou que non se produce ningunha intromisión ilexítima nin infrinxe ningún dereito, segundo o establecido na Lei Orgánica 1/1982, do 5 de maio de protección civil do dereito á honra, á intimidade persoal e familiar e á propia imaxe.

Os participantes na iniciativa que envíen os testemuños consenten na publicación dos mesmos na páxina web da FUNDACIÓN JACOBEA e, no seu caso, noutros formatos escritos baixo a propiedade, dirección ou control da FUNDACIÓN JACOBEA e, a eses efectos, ceden á FUNDACIÓN JACOBEA todos os dereitos de reprodución, distribución, comunicación pública e transformación dos que sexan titulares para a reprodución e difusión dos devanditos testemuños tanto no seu portal web www.fundacionjacobea.org como noutras plataformas da súa propiedade, así como nas redes sociais nas que teña presencia a FUNDACIÓN JACOBEA. Dada a natureza da iniciativa e que a MEMORIA DOS PEREGRINOS DO SÉCULO  XXI non vai supoñer directamente ningún ingreso monetario ou non monetario para a FUNDACIÓN JACOBEA coa explotación dos testemuños, non están comprendidos na cesión os dereitos de explotación que impliquen a percepción de cantidade algunha como consecuencia da comercialización dos testemuños mediante calquera sistema ou método.

A cesión prodúcese para todos os países do mundo e mentres duren os dereitos de explotación segundo a lexislación aplicable. A cesión dos dereitos realízase sen exclusividade algunha, de maneira que os participantes conservan a posibilidade de utilizar eses materiais por si mesmos e explotar os correspondentes dereitos de propiedade intelectual, pero sempre que esa explotación non impida, prexudique ou limite a súa explotación pola FUNDACIÓN JACOBEA nos termos e co alcance anteriormente exposto.

UTILIZACIÓN DOS TESTEMUÑOS E NOME DOS AUTORES

A FUNDACIÓN JACOBEA resérvase o dereito para realizar unha selección entre todos os testemuños recibidos baseada exclusivamente en criterios propios e poderá sen necesidade de realizar ningunha xustificación pública incluír todas, varias ou ningunha no seu portal web www.fundacionjacobea.com e noutras plataformas propiedade da FUNDACIÓN JACOBEA, así como nas redes sociais nas que teña presencia a FUNDACIÓN JACOBEA.

Todos os testemuños utilizados incluirán o nome ou pseudónimo que proporcionase o seu autor nun lugar visible das mesmas, para o que os participantes prestan o seu consentimento. Os participantes tamén consenten que a FUNDACIÓN JACOBEA utilice os seus testemuños, así como o nome que cada autor fágalle chegar, en calquera actividade publicitaria, promocional ou de márketing relacionada con www.fundacionjacobea.org en calquera medio, sen que ditas actividades confíranlles dereito de remuneración ou beneficio algún.

PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSOAL.

Responsable:

A FUNDACIÓN JACOBEA,  con domicilio social en Rúa da Acibechería, 14, 15704, Santiago de Compostela (A Coruña) e  CIF  G70415666, teléfono (+34) 981 569 347 e correo electrónico info@fundacionjacobea.org é a responsable do tratamento dos datos persoais dos participantes que se proporcionen con motivo da súa intervención na iniciativa MEMORIA DOS PEREGRINOS DO SÉCULO  XXI).

Finalidades:

As finalidades do tratamento dos datos persoais son as seguintes:

  1. Xestionar a participación na iniciativa MEMORIA DOS PEREGRINOS DO SÉCULO XXI coas accións que comprende.
  2. Xestionar a atención ás persoas que participen na iniciativa MEMORIA DOS PEREGRINOS DO SÉCULO XXI para responder as súas consultas, dúbidas, queixas, reclamacións e comentarios relacionados coa participación.
  3. Xestionar o contacto e a comunicación cos participantes na iniciativa MEMORIA DOS PEREGRINOS DO SÉCULO XXI en canto de lugar de encontro, intercambio e información para peregrinos e interesados nas peregrinacións a Santiago.

Lexitimación:

A lexitimación do tratamento baséase no consentimento dos participantes na iniciativa MEMORIA DOS PEREGRINOS DO SÉCULO  XXI.

Destinatarios: Os datos de carácter persoal que nos faciliten os participantes na iniciativa MEMORIA DOS PEREGRINOS DO SÉCULO  XXI coas finalidades indicadas só se cederán nos casos previstos nas leis que resulten  aplicables.

Dereitos: Os participantes  teñen dereito a acceder, rectificar e suprimir os datos así como outros dereitos, como se explica no aviso legal.

Duración: Os datos de carácter persoal proporcionados polos participantes conservaranse mentres dure a explotación do testemuño dentro da iniciativa MEMORIA DOS PEREGRINOS DO SÉCULO  XXI nos termos antes indicados  e mentres se desenvolva a política de contacto e comunicación cos participantes nesa iniciativa como lugar de encuentro, intercambio e información para peregrinos e interesados nas peregrinacións a Santiago.

Información adicional: Pódese consultar a información adicional e detallada sobre Protección de Datos na apartado “Protección de datos de carácter persoal” do Aviso Legal incluído na nosa páxina web.

Sen prexuízo do establecido no punto 5 anterior respecto a inclusión do nome ou pseudónimo proporcionado do autor do testemuño e a súa utilización en calquera actividade publicitaria, promocional ou de márketing relacionada a iniciativa MEMORIA DOS PEREGRINOS DO SÉCULO  XXI, a FUNDACIÓN JACOBEA comprométese a tratar de maneira absolutamente confidencial os datos de carácter persoal e utilizalos só para as finalidades indicadas.

ACEPTACIÓN DAS BASES

A  marcación da caixa “Acepto as bases legais e política de privacidade” que aparece na sección “Participa” no sitio web www.fundacionjacobea.org supón a aceptación plena e incondicional destas Bases, a suxeición ás normas que resulten aplicables, así como a submisión expresa ás decisións interpretativas que das bases realice a FUNDACIÓN JACOBEA en canto á resolución de calquera cuestión derivada da participación na MEMORIA DOS PEREGRINOS DO SÉCULO  XXI. En último termo, a iniciativa e o seu desenvolvemento someterase á normas españolas aplicables e en caso de litixio resolverán a contenda os Xulgados e Tribunais de Santiago de Compostela (A Coruña), España, sen prexuízo do foro que puidese corresponder segundo as normas imperativas aplicables.